Can residents of PoK apply for Indian citizenship

dictionary Dutch-German / German-Dutch

RSS feed

Mooi meegenomen!

Vocabulary expansion through translations based on current articles from the Dutch-language press.
All translations can also be found in our online translation dictionary (with references to the respective articles).
NEW: We have one for practicing the vocabulary Account on Quizlet, an online vowel trainer, opened.Article archive

  2021-05

 • 05/21/2021 | read article

  het Sranantongo → the colloquial and lingua franca in Suriname
  inwisselbaar → interchangeable, interchangeable
  iets losmaken → trigger something
  de herwaardering → the re-evaluation
  alles wat los en vast zit → everything that is not riveted or nailed down
  de Randstad → the metropolitan area in the north-west of the Netherlands
  de behoefte → the need, the need
  het kantelpunt → ± the turning point
  op iets neerkijken → look down on something
  het babble → the chatter
  derechtbank → the court
  als het kalf verdronken is, dempt men de put → when the child has fallen into the well, you cover him up
  kwijtraken → get rid of, lose
  in de zitten → to be in the way

 • 05/21/2021 | read article

  guitig → mischievous, mischievous
  ondeugend → mischievous, mischievous, mischievous
  sluw → smart, cunning, cunning
  verschuiven → shift oneself
  gaandeweg → gradually, little by little
  de deugniet → the rascal, rascal
  de maarschalk → the marshal
  opklimmen → climb up, move up

 • 05/20/2021 | read article

  voortvluchtig → fleeting
  het leger → the army
  de ontmijningsdienst → the mine clearance service (in B)
  toekomen → aankomen, arriveren (in B)
  het federaal parket → the public prosecutor's office (in B)
  vooralsnog → for the time being, for the time being
  ten aanzien van → in relation to, regarding
  het doelwit → the goal, the target
  het opsporingsbericht → the search message
  refer to someone → speak to someone
  spierd → muscular
  op de hoogte brengen → inform
  Meer bepaald → by name, especially
  afpakken → take off, take away
  zonder slag of stoot → without resistance
  het voorwendsel → the pretext
  het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyze van de Dreiging) → the coordinating body for threat analysis (in B)
  always → at least, at least

 • 05/19/2021 | read article

  de gemiste kans → the missed opportunity
  de rijksbegroting → the Dutch national budget
  de plantagehouder → the plantation owner
  aan bod komen → to be treated, to be discussed
  op global schaal → on a global scale
  de waardigheid → dignity
  iets naleven → follow something

 • 05/17/2021 | read article

  de monnik → the monk
  in beroep → in the second instance
  het hof van beroep → the court of appeal (in B)
  de kalkreus → the Kalkriese
  ondergronds → underground
  de groeve → the pit
  de vergunning → the permit
  iets aanvechten → challenge something
  aldus → so
  put in state → enable, enable
  Put someone in het gelijk → agree with someone
  raken aan iets → touch something
  de uitwatering → the drainage
  het bronwater → the spring water
  het cassatieberoep → the application for cassation

 • 05/14/2021 | read article

  het lespaket → ± Lesson unit
  de Oost → Dutch East Indies
  to expose → illuminate
  zijn aandeel leveren → contribute your share
  het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) → the Royal Dutch-Indian Army
  het hebben over iets → speak about / of something
  de middelbare scholier → the high school student
  na verloop van tijd → after a while
  een zwarte bladzijde → a dark chapter
  uitgebreid → in detail
  niet zonder slag of stoot gaan → did not go smoothly
  de commotie → the excitement
  de oorlogsmisdadiger → the war criminal
  Tear someone off → put someone down, expose, publicly embarrass someone
  het kort geding → the injunction
  gelijk krijgen → get / keep right
  gevoelig liggen → be a sensitive / tricky topic
  bruut → brutal

 • 05/13/2021 | read article

  Palestijns → Palestinian
  over en weer → reciprocally, mutually, back and forth
  moeite hebben met iets → have difficulties with something, struggle with something
  de afschuw → the abhorrence
  aan flarden schieten → shred with shots
  het slachtoffer → the victim
  de botsing → the clash
  iets uitstellen → postpone / move / postpone something
  de vriezer → the freezer
  de stroopwafel → ± the syrup waffle
  de neef → the cousin

 • 05/12/2021 | read article

  de lesauto → the driving school car
  de rijschool → the driving school
  de bocht → the curve
  remmen → brake
  de drempel → the threshold
  het fietsenrek → the bike stand
  het bergingsbedrijf → the salvage company

 • 05/12/2021 | read article

  gekend zijn → be known (in B)
  de faam → the fame
  hedendaags → contemporary
  de keuze → the choice
  de hovenier → the gardener
  onderhouden → maintain, maintain

 • 05/11/2021 | read article

  opslokken → devour
  naar adem happen → gasping for breath
  rondtollen → let it spin
  hijgen → gasp
  chagrijnig → in a bad mood, grouchy
  avoiding → supposedly
  welbespraakt → eloquent, eloquent
  purposeful → unfortunate
  rondschuifelen → shuffling around
  de kleuter → the child of preschool age
  het jappenkamp → the Japanese concentration camp
  het met iets doen → be satisfied with something
  opsodemieteren → don't give a damn

 • 05/11/2021 | read article

  ter bevordering → for funding
  het mengsel → the mixture, the mixture
  install → maintain
  roemen → praise, praise
  de lichtvoetigheid → light-footedness
  de gruwelen → the atrocities
  blinded → conceal, disguise, cover up
  hogere honing (M. Nijhoff) → metaphor for the desire for an ideal or better state
  bijeensprokkelen → collect
  like → may
  uitkeren → pay off
  de tegemoetkoming → the support

 • 05/09/2021 | read article

  de buitenwereld → the outside world
  establish → recover
  het merendeel → the majority, majority, the majority
  opluchten → facilitate
  kopzorgen → headache

 • 05/08/2021 | read article

  het brein → the brain, brain
  gaping → yawn
  de muil → the mouth, the throat
  opgesperd → unlocked
  de bek → the mouth, the beak
  beschaafd → civilized
  sluimeren → slumber
  verveeld → bored
  geeuwen → yawn
  de / het karwei → the work
  vergen → require, demand, demand, demand
  de spier → the muscle
  de merel → the blackbird
  de kraai → the crow
  tweet within → in the twinkling of an eye
  onbeleefd → rude

 • 05/06/2021 | read article

  koelbloedig → fearless
  de vergadering → the meeting, discussion
  de sperwer → the sparrowhawk
  de buizerd → the buzzard
  de havikachtigen → the hawk-like
  rondcirkelen → circle
  nochtans → however
  schuw → shy

 • 05/05/2021 | read article

  lijfelijk → bodily
  iets inperken → restrict / restrict something
  iets ongedaan maken → undo something
  een les trekken uit iets → learn from something
  get lost → fight back, resist
  uit het diepste van zijn hart → from the bottom of my heart
  putt → scoop

 • 05/04/2021 | read article

  ongepast → unsuitable
  aan iets geen woorden vuilmaken → not say a word about anything
  het insult → politics
  om zich heen grijpen → rampant
  woorden aanhalen → quote
  de Dodenherdenking → the celebration of the dead, honoring the dead (May 4th)
  de Kamerleden → the members of parliament
  het gif → the poison
  fout → wrong, incorrect, inappropriate
  gitzwart → pitch black
  zijn punt maken → make your point

 • 05/04/2021 | read article

  wettelijk → legally
  het doelwit → the goal, the target
  iets aankaarten → cut something, bring it up
  onpartijdig → impartial, impartial
  de aanbeveling → the recommendation
  de Gegevens → the details, data, information
  iets uiteenzetten → explain something
  de rotte appel → the rotten apple
  de hechtenis → imprisonment

 • 05/03/2021 | read article

  blijken (te zijn) → turn out (as)
  de vrijpartij → sexual intercourse
  luidruchtig → loud
  een potje → one round, game
  op heterdaad → in the act

 • 05/01/2021 | read article

  winkelen → shopping, shopping
  de versoepeling → the loosening
  het eenrichtingsverkeer → the one-way traffic
  gehoor geven aan iets → obey something
  het dranghek → the barrier fence, the barrier gate
  op de been zijn → to be on your feet
  de rij → the snake

 • 2021-04

 • 04/30/2021 | read article

  de zwerfkei → the boulder
  gelijkvloers → at ground level
  laagje voor laagje → layer by layer
  het kozijn → the window frame, the door frame
  energy-saving → energy-saving
  het maatwerk → custom work
  op proef → on a trial basis

 • 04/29/2021 | read article

  fight → fight, fight
  het OLVG-ziekenhuis (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) → Hospital in Amsterdam
  de dorpsgenoot → the fellow citizen (in a village)
  het opiniestuk → the commentary
  de verslaving → the addiction
  de verhalenbundel → the anthology with stories
  het toneelstuk → the play

 • 04/29/2021 | read article

  de lie → the lie
  go to hide → hide
  chunky → fun, purring
  laughing → laughable, funny
  het beeldhouwwerk → the sculpture
  de bult → the bump
  een klap uitdelen → give a punch

 • 04/29/2021 | read article

  onaanvaardbaar → unacceptable
  steken → annoy
  wait → appreciate
  de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) → Dutch right-wing liberal party
  de brabbeltaal → the babble
  de roeping → the vocation
  onbeschaamd → outrageous, shameless
  de uittarting → the challenge
  het staaltje → the example
  promising → uplifting
  het gebazel → the ramblings
  de rampzaligheid → the misfortune
  zich op de vlakte houden → keep your opinion behind the mountain
  de bewindsman → the minister

 • 04/29/2021 | read article

  godslasterlijk → blasphemous, blasphemous
  de naamswijziging → the name change
  de tong → the tongue
  de opslag → the camp
  de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) → Dutch Christian Reformed Party
  clever → suitable
  voorkómen → prevent
  de koperdief → the copper thief
  in possession → claim
  een fors prijskaartje → high costs
  vernielen → destroy, destroy

 • 04/27/2021 | read article

  de opwinding → the excitement
  de aanleiding → the occasion
  ooit → of all time
  de strijd aanbinden → take up the fight
  de slag → the battle
  iets onder handen nemen → edit something, change something
  afplakken → glue, glue
  een nieuw likje has → a new coat of paint
  tijdelijk → temporarily
  hatches → fold, succeed
  uit de school fold → chat out of the sewing box
  de reuring → the hustle and bustle, the excitement
  aan iemands neus voorbijgaan → slip someone's hands
  de figurant → the extra
  het pasje → the passport
  iemand tegen het lijf lopen → run into someone's path
  de kwajongen → the kid
  de beveiliger → the security guard, security guard
  iets flikken → do something, cause
  met horten en stoten → jerky, jerky, bumpy

 • 04/23/2021 | read article

  het scheepsjournaal → the ship's journal, ship's diary
  de lancering → the release, the start
  Beschikbaar → available
  de burgerlijke stood → the registry office
  eighth → find out
  de laag → the layer

 • 04/22/2021 | read article

  het schrijverschap → the writing activity
  het pleidooi → the plea
  het verzet → the resistance
  meedingen → apply
  toen de kruitdamp was opgetrokken → when the powder vapor had cleared
  to miss → to dispense
  waarschuwen → warn
  de rouw → the grief
  het klokgebeier → the ringing of bells
  de klanknabootsing → onomatopoeia, onomatopoeia
  het niet halen bij iemand / iets → cannot be compared with someone / something
  het gougen → the memory
  ruimte scheppen → create space
  de knowledgeable → the mathematician
  de beschouwing → the contemplation
  geslaagd → successful
  zuiver → pure
  bij uitstek → par excellence, par excellence
  de gemeenplaats → the commonplace, the cliché
  dead in zijn vingertoppen → down to the fingertips
  het baken → the guiding star

 • 04/22/2021 | read article

  vernoemen → name, name
  de vakbondsleider → the union leader
  het verzoek → the request, the request
  SRD (Suriname Dollar) → the currency of Suriname
  overhand → hand over, hand over, hand over
  het eerherstel → the rehabilitation
  het sticht → the psychiatric institution
  de pennenvrucht → ± the literary achievement
  aan de kaak pose → denounce

 • 04/22/2021 | read article

  bad vallen → cause displeasure
  raken → touch, hit
  de knoeiboel → sloppiness
  zich moeien → get involved

 • 04/20/2021 | read article

  het Klokhuis → TV program for 4- to 9-year-olds
  het klokhuis → the core housing
  spoiled → reconcile
  grumpy → fun, funny, witty
  consoling → comforting
  verwoorden → put into words
  lijnrecht tegenover → completely opposite
  invoelbaar → understandable
  de kanker → the cancer
  zich niet laten kisten → don't let yourself get down
  haperen → stumble, hinder
  de spraakwaterval → the flow of speech
  de hangplek → a place where young people meet (in NL)
  ruilen → swap

 • 04/19/2021 | read article

  dweilen met de kraan open → only fight the symptoms, not the real cause
  dweilen → wipe up
  het broedseizoen → the breeding season
  het reekalfje → the deer calf, fawn
  het vermaak → the pleasure, amusement
  de wandelaar → the walker
  ergens tegenaan lopen → encounter something
  het natuurbeheer → landscape protection
  aan de bel trekken → point out something, warn, sound the alarm
  knocking on → running around freely
  bring somebody in de verleiding → tempt someone
  onaantrekkelijk → unattractive
  de duindoorn → the sea buckthorn
  stekelig → prickly

 • 04/15/2021 | read article

  schreeuwen → scream
  het staafje → the stick
  de besmettelijkheid → the infectiousness
  geen gedoe → no effort, no theater
  de uitvinder → the inventor
  stalen → steels, steel, made of steel
  vooralsnog → for the time being, for the time being
  schelen → make a difference
  iets zien zitten → have confidence in something
  in zijn werk gaan → go on, function
  de GGD (de Gemeentelijk Geneeskundige Dienst) → the Dutch health department
  oplopen → to drag oneself to one another, to carry oneself away
  ontrecht → unauthorized
  de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) → State Institute for Public Health and Environment
  iets boven water halen → bring something to light
  lukken → succeed

 • 04/15/2021 | read article

  omzien → look around, look around
  de beeldspraak → the metaphor, the metaphor
  een beroep doen op → appeal to
  op een rij zetten → line up
  inbeuken op iemand / iets → hit someone / something
  vastsjorren → tie up, lash down
  in de aanval gaan → go over to the attack
  de golfbreker → the breakwater
  wobbly → bumpy, uneven
  de meevaller → the stroke of luck, stroke of luck
  der tegenvaller → the disappointment, the setback
  de autostrade → the motorway (in B)
  een horde nemen → take a hurdle

 • 04/14/2021 | read article

  de term → the expression
  dat doet een belletje rinkelen → the doorbell rings
  foutief → wrong
  spellen → spell
  de rotzooi → the dirty stuff
  de klanknabootsing → onomatopoeia, onomatopoeia
  de hele santenkraam → all the stuff
  de hele reutemeteut → all the stuff, stuff
  het tromgeroffel → the drum roll
  het blijspel → the comedy, the comedy
  gek zijn op iemand / iets → be keen on someone / something
  idolaat zijn van iemand / iets → to be infatuated with someone / something

 • 04/14/2021 | read article

  de deurbel → the doorbell
  de sluiswachter → the lock keeper
  to bark → ring the bell
  veel bekijks trekken → cause a sensation
  de snoek → the pike
  de winde → the Nerfling
  de paling → the eel
  de schemering → the twilight

 • 04/12/2021 | read article

  de wateroverlast → the flood, the flood
  het inland → the interior
  blank staan ​​→ stand under water
  het ongerief → the hardship, the inconvenience
  de klacht → the complaint
  in geen velden often confess because of te → not to be seen far and wide

 • 04/12/2021 | read article

  de jaknikker → the yes-man, nicker
  de worstelaar → the wrestler
  het ontbloot bovenlijf → the naked torso
  de boterham → the sandwich
  geitenwollen → from goat wool
  iemand iets aansmeren → subjugate something to someone
  de Keuringsdienst van Waren → the goods inspection service
  plakken → stick
  de misstap → the misstep
  domweg → simple, smooth
  bewijten → accuse
  de rel → the noise, tumult
  uiteraard → of course, of course
  dat rams aan all edges → that's not right in the back and front / is no good
  prikken → vaccinate
  grap → joke
  de trekjes → the trains

 • 04/08/2021 | read article

  het hek → the grid
  de parochie → the (Catholic) parish / parish
  achterlaten → leave there, leave behind
  een gevoelige snaar raken bij iemand → strike a (sensitive) string on someone
  oppikken → perceive
  glunderen → shine
  fold → betray
  de diaken → the deacon
  in het ootje nemen → kidding, sticking to the best
  de figurant → the extra

 • 04/08/2021 | read article

  spit → copy, spit
  het college van bestuur → the university council
  voor de rechter slepen → bring it to court
  het tentamen → the test
  afkijken → write off
  een inbreuk op iets → a violation of something
  borrow → secure, guarantee

 • 04/07/2021 | read article

  nimble → efficient
  de zeden → the customs
  de vermaning → the admonition
  het right pad → the path of virtue
  hard-handed → hard, coarse
  ervanlangs krijgen → take a beating, get one on it
  Romeins → Roman
  to maintain → to carry out
  de normvervaging → the norm erosion

 • 04/06/2021 | read article

  to decorate → decorate
  de tulband → the turban
  floreren → bloom, flourish
  met pracht en praal → splendid / with great splendor
  tentoonspreiden → show
  vertoeven → stay, stay
  zich vestigen → settle down
  met kop en schouders boven iemand uitsteken → to be vastly superior to someone
  uitmuntend → outstanding, excellent, excellent, exquisite
  uitzonderlijk → extraordinary
  weergaloos → incomparable, unparalleled
  de textuur → the texture
  de beworvenheid → the achievement
  buitenaards → extraterrestrial
  de ambachtsman → the craftsman
  de laag → the layer

 • 04/05/2021 | read article

  de hand leggen op iets → put your hand on something
  tap someone → give someone a tip / hint
  de veiling → the auction
  het beheer → the administration
  reinforce → reinforce, reinforce
  het schutblad → the cover sheet
  de taak → the task
  het perron → the platform
  op z‘n gemak → in peace
  de gruwelijkheid → the cruelty

 • 04/02/2021 | read article

  rijmen → poetry
  de tweedeklasser → the second grade student
  canoniek → canonical
  de les → the lesson
  de onderbouw → the lower level
  tegenkomen → encounter
  de rommelmarkt → the flea market, the flea market
  torenhoog → as high as a house
  de ontlezing → ± reading laziness, reading fatigue
  het gougen → the memory
  aan bod komen → to be treated, to be discussed
  overlaten → leave

 • 04/02/2021 | read article

  to tighten → to dethrone
  de Kamer → the parliament
  demissionair → resigned, resigned
  zwaar havend → badly damaged
  de Verkenning → the exploration
  onder vuur → under attack

 • 2021-03

 • 03/31/2021 | read article

  het ezelsbruggetje → the donkey bridge, the reminder
  onthouden → remember, keep
  knowledgeable → geometrical
  de knowledgeable → the mathematician
  een gelijkbenige driehoek → an isosceles triangle
  oversteken → cross
  het voltooid deelwoord → the past participle
  het handigheidje → the trick, the trick
  power up → potentiate
  to merge → to multiply
  delen → divide
  worteltrekken → square root
  optellen → add
  aftrekken → subtract

 • 03/31/2021 | read article

  de Decembermoorden → on December 8, 1982, 15 opponents of the military government were killed in Suriname
  doorgaan → take place, not fail
  de Krijgsraad → the military court
  in eerste aanleg → in the first instance
  drawn → so-called
  iets van tafel vegen → wipe something off the table
  het bewind → the regime
  de zakenlieden → the business people
  de nabestaanden → the bereaved
  voortvarend → energetic

 • 03/30/2021 | read article

  de neus → the nose
  met iemand een appeltje te schillen hebben → still have a chicken to pluck with someone
  erachter zitten → stuck behind it
  from → everywhere, here and there
  afkijken → copy
  de op- en aanmerkingen → the remarks
  de kleuterschool → the kindergarten
  de landtong → the headland, the spit
  schielijk → quick, brisk, quick
  ontglippen → escape
  rechtdoorzee → straightforward, open, sincere

 • 03/28/2021 | read article

  het paaldansen → the pole dance, the pole dance
  de kwajongensstreek → the boy prank
  enigszins → to some extent, halfway
  dat staate als een paal boven water → that's a foregone conclusion
  iets meehebben → something is an advantage
  kaarsrecht → straight as a pinch
  ondersteboven → upside down
  twist → twist

 • 03/28/2021 | read article

  besieging someone → harassing / threatening someone
  duwen → bump
  laf → fig
  de worsteling → the wrestling
  de beveiliger → the security guard, security guard
  de gelovige → the believer
  het kerkgenootschap → the religious community
  in navolging (van) → based on the model (of)
  somebody te grazen nemen → cheat somebody
  het parkeervak ​​→ the parking lot, parking space

 • 03/28/2021 | read article

  indijken → curb (in B)
  gestaag → steadily, constantly
  de opluchting → the relief
  zich op zijn gemak voelen → feel comfortable / at ease
  proeven → taste, try
  raar → weird, strange
  noem maar op → and so on
  lakse → lax
  van iets wakker liggen → to be deprived of sleep by something
  de impact → the effect, the scope

 • 03/25/2021 | read article

  ammehoela → that would be even nicer !, none of that!
  sapperdeflap → sackerlot, sackerment
  hoteldebotel → crazy, meschugge, crazy
  flikflooien → fumble, praise, serve with love
  iemand een trap na geven → give someone a donkey kick
  huppel → hop, hop, jump
  opbeuren → cheer up, cheer up
  de kakkerlak → the cockroach, the cockroach
  de lellebel → the bitch
  het palindroom → the palindrome (meaningful sequence of letters, words or verses which, when read forwards and backwards, make [the same] sense (e.g. relief pillars, shelf - warehouse)
  de parterretrap → the stairs on the ground floor (a palindrome)
  baas boven baas → there is no master that good, he finds one above himself
  de cont → the butt
  afstruinen → search, graze
  legermeetsysteemregel → (a palindrome)

 • 03/23/2021 | read article

  de metselaar → the bricklayer
  vluchten → flee
  ontsnappen → escape
  de boekenkist → the box of books
  het wambuis → the doublet
  de little daughter → the granddaughter
  erudiet → highly educated
  de rechtsgeleerde → the lawyer
  het Twaalfjarig Existence → the Twelve Years Armistice
  het leger → the army
  het lint → the ribbon, the bow
  afzetten → occupy
  het geitenleer → goatskin
  de alleskunner → the all-rounder

 • 03/22/2021 | read article

  het gazon → the lawn
  ten vroegste → at the earliest
  de bloemenwei (de) → the meadow of flowers
  curvy → scratchy, irritable
  iets naar het hoofd slingeren → throw something at the head
  de vlinder → the butterfly
  shorten → prefer, prefer
  netjes → neat
  contaminate → spoil
  het besef → the consciousness
  aankomen → meet
  een snaar raken → strike a string
  vrijwaren → preserve, guard, protect
  tuinieren → gardening, horticulture
  de struik → the shrub, bush

 • 03/20/2021 | read article

  crown → award (with a prize)
  prestigieus → prestigious
  doorleven → live through, go through
  het oeuvre → the oeuvre, work
  de P.C. Hooftprijs → a Dutch literary award

 • 03/19/2021 | read article

  het kamp → the camp
  stop → stuck
  de KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) → the Royal Dutch-Indian Army
  voorgoed → forever
  mensonterend → inhumane, violating human dignity
  de belofte → the promise

 • 03/18/2021 | read article

  ertoe doen → be important
  telkens → again and again
  het voorhoofd → the forehead
  zich schrap zetten → be prepared for something
  een poging doen → try, make a try
  de achternaam → the surname
  struikelen → stumble
  de stortvloed → the flash flood
  de werkvloer → the job, the workplace
  publiekelijk → public
  erop neerkomen → amount to it
  chubby → funny
  de spelling → the spelling
  fatsoenlijk → neat, decent
  publiekelijk → public
  erop neerkomen → amount to it
  chubby → funny
  de spelling → the spelling

 • 03/18/2021 | read article

  buitengewoon → extraordinary, extraordinary
  de blijdschap → the joy
  het insult → politics, administration
  moderate → moderate
  somebody in zijn waarde laten → don't hurt somebody's dignity
  voor de hand liggen → to be obvious
  nochtans → nevertheless
  pril → tender, early
  stroef → cumbersome
  warring → confused, confused
  warning → representative
  de kruissnelheid → the continuous speed
  de predikant → the pastor, pastor (Protestant)
  de peilingen → the polls
  de kiezer → the voter
  slabakken → subside, subside (in B)
  iets inpikken → grab something under the nail, steal something

 • 03/18/2021 | read article

  inschakelen → switch on, call in
  de jachtkrabspin → the giant crab spider
  de hagedis → the lizard
  de beet → the sting, bite
  de dierenambulance → the animal rescue service

 • 16.03.2021 | read article

  het Jeugdjournaal → News for young people
  de spreekbeurt → the unit
  hechten aan iets → value something
  de juf → the primary school teacher
  de meester → the primary school teacher
  de lijsttrekker → the top candidate, the top candidate
  keuvelen → chat
  ergens voor te porren zijn → to be available for something, to participate in something
  zonde van ... → a shame about ...
  zich niets ervan aantrekken → don't care about it
  purposeful → unfortunate
  ogen → look
  stoer → cool
  de krullen → the curls
  dat is niet mis → it has it all
  de herder → the shepherd, the shepherd
  de Duitse herder → the shepherd dog

 • 03/15/2021 | read article

  de snelweg → the expressway
  blootleggen → expose
  geweten zijn → be known (in B)
  tof → great, great
  gekend zijn → be known (in B)
  de staal → the rehearsal
  de vondst → the discovery, the find
  de uitdaging → the challenge
  trouwens → by the way
  net → straight

 • 03/15/2021 | read article

  het Leiderschap → the leadership, leadership, leadership
  versleten → worn out, worn out, used up
  de mat → the mat
  het gat → the hole
  struikelen → stumble
  de veerkracht → the tension, momentum
  klussen → do little things
  sleets → worn out, worn out
  wegwuiven → push aside, trivialize
  reppen → mention, speak
  failliet → bankrupt
  voor het gemak → for the sake of convenience, for convenience
  het gebrek → the lack
  de fraude → the fraud
  de horeca (hotel-restaurant-café) → the hotel and catering industry
  bungelen → commute, dangle

 • 03/12/2021 | read article

  dat is te gek voor woorden → there are no words
  hilarious → weird, funny
  to drop → get over
  chagrijnig → in a bad mood, grouchy
  grofweg → round, roughly calculated
  in de lach schieten → laugh
  de distillerderij → the distillery, brandy distillery
  iets mighty zijn → be mighty, control something
  de volzin → the sentence
  appeltje-eitje → a piece of cake, a piece of cake, a little something
  het getuigschrift → the testimony
  de MTS (middelbare technical school) → technical college
  afdoende → sufficient
  aantikken → add up
  schelden → rant
  zoek zijn → be lost
  afflicted → tormented
  de Belgenmop → the Belgian joke
  het verzet → the resistance
  onderuit komen → get around it

 • 03/12/2021 | read article

  oplichten → cheat
  het schatje → the treasure, the darling
  overmaken → transfer
  ophalen → pick up
  de kennis → the known, the known
  aangifte doen → report the matter

 • 03/12/2021 | read article

  de voorwaarde → the condition, prerequisite
  de bloembol → the flower bulb
  alsnog → still
  soepeler → looser
  spijtig → regrettable
  toestaan ​​→ allow

 • 07.03.2021 | read article

  de vlecht → the braid
  de reuzin → the giantess
  glinsteren → sparkle
  knap → impressive
  rossy → reddish
  schatrijk → very rich, very rich
  in het slop komen / raken → hit a dead end
  uittoren → protrude
  het CBK (Center for Beeldende Kunst) → the Center for Fine Arts
  de verfraaiing → the embellishment
  de landverhuizer → the migrant

 • 07.03.2021 | read article

  in de zitten → to be in the way
  terugkomen op iets → revoke something
  uitdoven → delete, extinguish
  het knipperlicht → the flashing light
  het hesje → the safety vest
  de enkel → the ankle
  dead in de Haarvaten → down to the bone, through and through
  de peuterschool → the crèche, day care center
  de stoep → the sidewalk
  de steiger → the landing stage, the landing stage
  stampvoeten → stamp on, stamp / trample with the feet
  de luier → the diaper
  dead in the faithful → ad nauseam, endless
  bij de kladden hebben → when having a wrap
  het schoeisel → the footwear
  hobble → hobble
  bungelen → dangle
  steevast → always
  de want → the mitt, mitten
  beduusd → puzzled

 • 03/06/2021 | read article

  de schildpad → the turtle
  de zeezeiler → the ocean sailor
  de achtervolging inzetten → take up the chase
  dump → throw away
  het proces verbaal → the complaint, the penalty mandate
  de bijboot → the dinghy
  aan wal gaan → go ashore
  het op een lopen zetten → take your legs in hand
  toe iets uitgroeien → develop into something
  bezaaid → littered
  iets dwarsbomen → hinder something
  de stroper → the poacher

 • 03/04/2021 | read article

  de ruimte → the universe
  de taak → the task, the order
  het ruimtetuig → the spaceship
  solliciteren → apply

 • 03/04/2021 | read article

  het wielrennen → cycling
  de versnelling → the gear shift
  de uitleg → the explanation
  de voorvork → the front fork
  de trapas → the bottom bracket, bottom bracket
  het balhoofd → the steering head
  de contrei (pluralis) → the area
  stalen → steels, steel, made of steel
  het wiel → the wheel
  nog net → just now
  de klinker → the vowel
  de medeklinker → the consonant
  rekken → stretch
  de spaak → the spoke
  het spatbord → the mudguard
  niet weten zijn → not known (in B)

 • 03.03.2021 | read article

  kanen → feast
  duurzaam → sustainable
  de inhaalslag → greater activity to clear a backlog
  een (patatje / frietje) kapsalon → a snack (french fries with roasted sheep meat and cheese) (in NL)
  uierboord → udder meat
  de kroot → the beetroot
  het bijtje → the bee
  de boer op → to the farmer
  de opperboswachter → the chief forester
  right branches → direct, immediately
  bulken van iets → to have something in abundance
  de persvoorlichter → Press officer
  oogsten → reap
  de stedeling → the townspeople
  de sloot → the moat
  het bord → the plate
  de voedselketen → food chain
  de gift → the donation
  zijn broek ophouden → have a livelihood, (can) make a living
  met de bakken peren zitten → have the presents that have to spoon out the soup

 • 03/02/2021 | read article

  pretend → express, express
  in de kijker zetten → draw attention to something (in B)
  trappen op gang → give the starting signal (in B)
  de ketjes → the Brussels children (in B)
  de uitdaging → the challenge
  torenhoog → as high as a house
  het schouderklopje → the encouraging pat on the back
  de waardering → the appreciation, recognition
  de aftrap → the starting shot, prelude
  schaars → sparse, scarce
  op alle vlakken → in all areas

 • 03/01/2021 | read article

  de belegging → the capital investment
  fout → wrong, incorrect, inappropriate
  het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) → the Dutch pension insurance company for civil servants
  iets aankaarten → cut something, bring it up
  de ontbossing → deforestation
  de houtkap → the wood harvest
  de veehouderij → livestock farming
  wring → press
  bedorven → spoiled
  op iets vooruitlopen → anticipate something
  demise → neglect, make it more sustainable
  de ombuiging → ± the course change, ± the course change
  pittig → peppered
  de gokkast → the slot machine

 • 2021-02

 • 02/28/2021 | read article

  het meertaligheidsbeleid → the politics of multilingualism
  ontmoedigen → discourage, depress
  iets inzichtelijk maken → clarify / illustrate a thing
  de taalkundige → the linguist
  het Sarnami → the Sarnami-Hindi, Surinam-Hindustani
  het Sranantongo → the colloquial and lingua franca in Suriname
  Meer steken in iets → invest more in one thing
  iets uitrolle → spread something
  zodra → as soon as
  de verrijking → the enrichment
  een spoor uitzetten → stake out a route
  het samenwerkingsverband → the union, the working group

 • 02/25/2021 | read article

  het gerinkel → the bell
  de caissière → the cashier
  gehoor geven aan iets → obey something
  aangrijpend → moving
  strijdbaar → combative
  dien naam eer aandoen → honor the name
  een beroep doen (op) → appeal (to)
  het gezinsleven → family life

 • 02/24/2021 | read article

  een post complain → to hold a position, an office
  opzeggen → terminate, quit
  op de hoogte zijn → be in the picture / know
  related → related
  de faculteit der letteren → ± the language and literature department of the philosophical faculty
  littered → expire
  in opspraak raken → get into the talk
  de inmenging → the interference
  aan iets tornen → shake something
  ondermijnen → undermine, undermine

 • 02/24/2021 | read article

  weldra → soon
  nood hebben aan iets → need something (in B)
  indien → submit
  he komt schot in de zaak → we are moving forward
  de serre → the greenhouse
  schreeuwen om iets → scream for something
  soelaas bieden → take remedial action
  vervlogen tijden → times gone by

 • 02/23/2021 | read article

  de peiling → the survey
  komen opdraven → meet
  ernaast zitten → wrong / wrong, wrong
  de opiniepeiling → the opinion poll
  aanvallen → attack
  voorop liggen → stand in the first place / lie in front
  de razernij → the frenzy, anger
  de suspectmaking → the suspicion
  op last (van) → on behalf (of)
  nergens op slaan → to be under all criticism
  shear → tear

 • 02/22/2021 | read article

  de vloer → the floor, floor
  caps → felling
  de eik → the oak
  de beuk → the beech
  tegenhouden → prevent
  despair → saw up
  het plankje → the board, board

 • 02/22/2021 | read article

  mogelijk → possibly
  met opzet → on purpose, on purpose
  to maintain → to carry out
  zich in veiligheid brengen → bring yourself to safety
  het lichaam → the body
  pas → first
  in beeld zijn → be in the picture, come into the picture

 • 02/21/2021 | read article

  de steekmug → the mosquito
  de kruipruimte → the space in between
  de ziekteverwekker → the pathogen
  de Nijl → the Nile
  eveneens → also
  de merel → the blackbird
  bezwijken → succumb

 • 02/20/2021 | read article

  de broeikas → the greenhouse, greenhouse
  de doelstelling → the goal, the goal setting
  iets hold → create something
  verslinden → devour

 • 02/19/2021 | read article

  in de aanloop (naar) → in advance
  uitvergroten → enlarge
  het klaslokaal → the classroom
  de stedelijke gym → the municipal high school
  spend → expand
  de norms en waarden → the norms and values
  de inspraak → participation, participation
  opperen → suggest, express, bring forward
  perfect → effective, effective
  het exam → the Abitur
  de maatschappijleer → social studies
  het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) → the Dutch branch of secondary school
  de peiling → the survey
  laaggeschoold → with little education
  het hokjeshaben → pigeonhole thinking
  touch someone → attack someone
  de dupe zijn → be the victim
  van zich afslaan → defend yourself against something
  de kale kop → the bald man
  gekleurd → (subjective) colored

 • 02/18/2021 | read article

  de dokwerker → the dock worker
  vrijwel → almost
  de bestorming → the assault
  de ijssalon → the ice cream parlor
  befaamd → famous
  het werk neerleggen → stop work, go on strike
  het openbaar vervoer → public transport
  omringend → surrounding, in the vicinity

 • 02/16/2021 | read article

  spug → spit
  de / het affiche → the poster
  drap → catch
  gewestelijk → regional
  de overtreding → the violation, the administrative offense
  de inbreuk op iets → the violation of something
  de schepen van Openbare Netheid → the councilor for public cleanliness (in B)
  begaan → perform
  sluikstorten → illegally dumping garbage
  de peuk → the cigarette
  de GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) → the fine (in B)
  netjes → decent, clean

 • 02/15/2021 | read article

  de kunstschaatsster → the figure skater
  de schaatsen → the ice skates
  aanmoedigen → encourage
  smelten → melt

 • 02/14/2021 | read article

  het eerherstel → the rehabilitation
  de vergetelheid → oblivion
  de vakbondsleider → the union leader
  opkomen voor iets → stand up for something
  de nazaat → the descendant, descendant
  de oudoom → the great-uncle
  schudden someone wakker → shake someone up
  het besef → the consciousness
  werk maken van iets → do something about one thing
  het Pieter Baan Centrum (PBC) → psychiatric clinic in the Netherlands
  het LPI ('s Lands Psychiatrische Inrichting) → psychiatric clinic in Suriname
  gek maken → maddening / maddening
  inspuiten → inject
  bij zijn → to be with clear awareness
  de kreek → the small river (in SR)
  de kasplant → the weak person; the hothouse plant
  uitzetten → expel the country, deport
  het kippenvel → goose bumps
  een sash pen → a sharp, pointed pen
  de oproerkraaier → the rebel, agitator, rebel
  de stoorzender → the troublemaker
  het borstbeeld → the bust
  boven water zijn → reappeared
  navraag naar iets doen → inquire about something
  iets toedien → give something
  geen schijn van kans hebben → don't stand a chance
  schudden someone wakker → shake someone up
  flown → passionate, creative
  de Adek (Anton de Kom Universiteit) → the University of Paramaribo

 • 02/14/2021 | read article

  de terreinwagen → the off-road vehicle
  het rondje → the round
  grap → joke
  slip → slide, slide
  tot grote pret → for great fun
  verdorie → the devil, darn it
  het pak → the suit
  klimmen → climb
  ervan afkomen → get away with it
  de koplamp → the headlight
  het gevaarte → the vehicle

 • 02/12/2021 | read article

  waargebeurd → true, based on facts
  de kunde → the ability, the skill
  hertrouwen → get married again
  de WIC (West Indian Compagnie) → the West India Company
  rape → rape
  Put someone in het gelijk → agree with someone
  ontbreken → missing
  iets over het voetlicht brengen → bring something to the public
  de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) → the United East India Company
  de slaafgemaakte → the enslaved
  de voorvechter → the advocate, champion
  aan de kaak pose → denounce
  de koptelefoon → the headphones

 • 02/11/2021 | read article

  middeleeuws → from the Middle Ages, medieval
  dilute → disappear
  de streek → the area, region
  de geul → the gutter
  Rechtsstreeks → direct, immediately
  elders → elsewhere
  de verrekijker → the telescope, binoculars
  de kaai → the quay
  de kogge → the cog

 • 02/10/2021 | read article

  de geschiedvervalsing → the falsification of history
  de coup → the coup, coup
  strei → fight, argue (in SR)
  de machtsgreep → the coup
  als een kip zonder kop → like a headless chicken
  punt. uit! → Stop it!
  doodleuk → calmly, calmly

 • 02/10/2021 | read article

  de ijspret → the pleasure on the ice
  de lol → the fun
  de snelweg → the motorway, expressway
  de schaatsen → the ice skates
  de stoep → the door step, the entrance stairs
  foeteren → rant
  het vriest dat het kraakt → stone and leg freeze

 • 02/09/2021 | read article

  de Elfstedentocht → the eleven cities tour on the ice in the Dutch province of Friesland
  de rayonhoofden → those responsible for the daily control of the ice (Elfstedentocht) (in NL)
  wrijven → rub
  het kwik → the (mercury in) thermometer
  desnoods → if necessary
  schaatsen → ice skating
  de praat → the talk
  disgusted → sigh, moan
  uitzonderen → except
  waterpolo → water polo
  grondig → thorough
  de deur op een kier zetten → ± show willingness to talk
  aan zet zijn → it's your turn

 • 02/09/2021 | read article

  de uitdaging → the challenge
  iets trotseren → to defy a thing
  dat is geen pretje → that's no pleasure, that's no picnic
  de verplaatsing → moving
  het zadel → the saddle
  de versnelling → the gang
  de trapper → the pedal
  het achterwiel → the rear wheel
  onderuitschieten → slide away
  de band → the tire
  oppompen → inflate
  remmen → brake
  slip → slide, slide
  sterker nog → worse
  onberijdbaar → impassable
  de vuilzak → the garbage bag (in B)
  de rijbaan → the lane, lane
  aan de kant gaan → go to the side
  het gezond understanding → common sense
  kneusde ledematen → bruised limbs

 • 02/08/2021 | read article

  de afstammeling → the descendant
  het halfrond → the hemisphere
  de rat → the rat
  brodeloos → breadless
  de os → the ox
  een ziekte oplopen → get an illness
  koppig → stubborn, stubborn
  de paddenstoel → the mushroom
  de doks → the duck (in SR)

 • 02/05/2021 | read article

  dope → incorporate (in B)
  tuchtrechtelijk → disciplinary, disciplinary
  het tuchtonderzoek → the disciplinary investigation
  in eerste aanleg → in the first instance
  tegen iets beroep aantekenen → appeal against something
  ask inzage → request inspection
  vrijuit gaan → to get away with no punishment / unpunished

 • 02/03/2021 | read article

  de aanpak → the approach
  het troostmeisje → Name for the women who were forced into prostitution by the Japanese during World War II
  agile → sent
  het poffertje → the little pancake
  haast → almost
  specerijen → spices
  uitgestrekt → extensive, spacious
  voortvarend → energetic
  omkopen → buy, bribe
  de koelie → the coolie
  rivet kiezen → have no choice
  reproaching → condescending
  zich vastklampen → cling on
  zich moeien → switch on, get involved
  wegmoffelen → hide / hide secretly
  aanwakkeren → fan
  willens en wetens → knowingly, willingly
  de kanttekening → the marginal note
  pover → poor

 • 02/03/2021 | read article

  voelen → feel
  curieus → curious (in B)
  het gazon → the lawn, the lawn
  de dolk → the dagger
  de ruimtelijke ordening → spatial planning, spatial planning
  de moestuin → the vegetable garden
  het watertekort → the lack of water
  afschieten someone → criticize someone
  het toestel → the device, the apparatus
  vervangen → replace
  de buis → the pipe, the tube
  op grote schaal → on a large scale

 • 02/02/2021 | read article

  de ijspannenkoek → the ice cream pancake
  Spermklitten → get into each other
  botsen → collide
  normaliter → normally
  terechtkomen → land, guess

 • 02/02/2021 | read article

  het Binnenhof → the Dutch Parliament
  een ruiterlijk gebaar → an open gesture
  de poging → the attempt
  het eerherstel → the rehabilitation
  alsnog → still
  het zit er (dik) in → it is (very) likely
  aanzwengelen → get something rolling
  de bevinding → the finding, the knowledge
  de studiebeurs → the scholarship
  het tij mee hebben → be lucky
  lastigvallen → annoy
  het Verzetsherdenkingskruis → Badge of Honor for the Resistance
  de vondst → the idea
  foutief → wrong
  ondubbelzinnig → unmistakable, unambiguous
  neerkomen op iets → amount to something, to give something up

 • 02/01/2021 | read article

  scissors → shave
  zeldzaam → rarely
  het gemaal → the pumping station
  verrijzen → arise
  de werklieden → the workers
  de vaste wal → the mainland
  de aannemer → the building contractor
  de bouwput → the excavation
  de voordeur → the front door
  crazy → hysterical
  clipping → cutting
  de wraak → the vengeance
  de moffenmeid → the German bitch
  vernielen → destroy
  tolerate → delay

 • 2021-01

 • 01/30/2021 | read article

  het kot → the dormitory (in B)
  de bubbel → the bubble
  op komst zijn → be in suit
  like → may
  broodnodig → urgently needed
  goedkeuren → approve, approve

 • 01/29/2021 | read article

  op iets stuiten → encounter something
  opmerkelijk → remarkable
  thuiswerken → work from home
  de bosjes → the bushes
  fogged ruiten → fogged windows
  het achterportier → the rear car door
  openzwaaien → open up
  de achterbank → the back seat
  in plaats van (i.p.v.) → instead of, instead of, instead of (of)

 • 01/28/2021 | read article

  het fatsoen → decency
  de ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijdersbond) → Association of Dutch road users comparable to the ADAC
  het zwerfafval → the garbage of civilization
  de boswachterij → the forestry
  verpozen → relax
  de schil → the bowl
  de doos → the box
  de afbraak → the degradation
  de tijd doden → kill / kill time
  de tegenligger → the oncoming traffic
  pauzeren → pause
  in tegenstelling tot (i.t.t.) → in contrast to
  de berm → the edge of the road, the green strip, the embankment
  het achteropkomend verkeer → the following / rearward traffic
  de bel → the bell
  pontificaal → generous
  van belang zijn → of importance / to be important
  de VVN (Veilig Verkeer Nederland) → Dutch association for the promotion of road safety
  rekening houden met iemand → show consideration for someone
  iemand de ruimte geven → give someone space, let someone (only) have their way

 • 01/28/2021 | read article

  het herstel → the repair
  het pand → the house, the building
  de donatie → the donation
  onderhouden → maintain, maintain
  het casco → the skeleton
  roerend en onroerend goed → movable and immovable goods

 • 01/27/2021 | read article

  de uitkering → the attention, support
  gehoor geven aan iets → obey something
  de ladendienst → the tax office, the tax authority
  iets opstrijken → paint something
  onrechtvaardig → unjust
  de fiscus → the treasury, the tax office

 • 01/27/2021 | read article

  netjes → neat
  de smeekbede → the pleading request
  de eigenares → the owner
  tarister → afflict
  het fietsenrek → the bike stand
  hij heeft een grote mond, maar een klein hartje → ± hard shell, soft core

 • 01/26/2021 | read article

  in mineur → in a negative mood
  de vormgeving → the design
  de duiding → the explanation
  care → regret
  de opschudding → the excitement
  zijn spijt uitdrukken → express regret
  gekwetst → injured
  de commotie → the excitement
  ontsieren → deface, deface
  iets hekelen → criticize something harshly
  zijn zin krijgen → get one's way
  met ontzetting → with horror
  de smet → the stain, blemish
  de dolk in de rug → the stab in the back
  wijten zijn aan iets → lead back to something
  de aantijging → the accusation, the accusation
  doodzwijgen → keep silent
  niet te beroerd zijn om iets te doen → always be ready to do something / not be averse to doing something

 • 01/26/2021 | read article

  de trek → the train
  voor iemand put away zijn → to be granted to someone
  de zalm → the salmon
  heen en weer → back and forth, up and down
  de baars → the perch
  de snoekbaars → the pikeperch
  de schakel → the switching point
  set a voorbeeld → make an example

 • 01/25/2021 | read article

  de avondklok → the curfew, curfew
  de ME (mobiele eenheid) → the riot police (unit of the Dutch police)
  de marechaussee → the Dutch military police
  de relschopper → the rioter, riot maker
  de ruit → the (glass) pane, the window
  de beveiliging → the security service
  aardig → pretty
  de vernieling → the destruction
  bekeuren → issue a penalty mandate
  het opstootje → the riot
  de overtreding → the violation
  de verslaggever → the reporter, the reporter
  somebody aftazitten → pursue somebody
  de brandgang → the Brandgasse
  de verbijstering → the dismay

 • 01/21/2021 | read article

  de aangifte → the ad
  rooskleurig → rosy
  naar voren komen (uit) → emerge (from)
  someone opsporen → find someone, look for someone
  een zaak seponeren → discontinue a procedure
  het kwart → the quarter
  het sepot → the setting (of a procedure)
  de bezuinigingen → the savings
  ontwright → disintegrate, disintegrate
  gepaard gaan met iets → go along with something
  mediocre → average

 • 01/19/2021 | read article

  notorious → notorious
  zeldzaam → rarely
  tense → decisive
  herhaaldelijk → repeated
  in de gaten houden → keep an eye on
  sinds jaar en dag → for year and day
  de monnik → the monk
  op voorhand → in advance
  ruchtbaarheid aan iets geven → announce something, announce
  het krat → the box
  iets in de wacht slepen → get hold of something
  de verplaatsing → the journey (in B)
  opdrogen → dry up
  de klant → the customer

 • 01/18/2021 | read article

  het eerherstel → the rehabilitation
  teweegbrengen → cause, trigger, effect
  de vakbondsleider → the union leader
  helder van geest zijn → be wide awake
  iets in de kiem smoren → nip something in the bud
  met verlof → on vacation
  pimba → Schmalz (in SR)
  mofokoranti → the rumor (in SR)
  de muilkorfwet → the muzzle law
  monddood maken → muzzle
  ruimhartig → generous, generous
  relieve → facilitate

 • 01/16/2021 | read article

  aftreden → resign
  ontslag indien → submit the resignation
  falen → fail, fail
  aanhalen → quote
  de kinderopvang → child care
  snoeihard → very hard
  empty → learned
  op de schop moeten → need to be redesigned
  ten grondslag liggen → are based
  iets kracht bijzetten → give emphasis to something
  de bewindslieden → the officials, the ministers
  de ladendienst → the tax office, the tax authority
  het grondbeginsel → the basic principle
  laten doorschemeren → let through
  de afweging → the balance
  to brand → brand
  de fraudeur → the cheater
  het boetekleed aantrekken → appear in penitential garb, be remorseful

 • 01/14/2021 | read article

  Kuifje en Bobbie (Tintin et Milou) → Tintin
  de / het kaft → the envelope
  het veilinghuis → the auction house
  destijds → then
  de draak → the dragon
  de la → the drawer
  een honderdtal → about a hundred
  de loot → the creation
  ontmantelen → dissolve

 • 01/13/2021 | read article

  inlijven → incorporate, annex
  het geschil → the conflict
  de aanspraak → the claim
  het relaas → the report
  wobbly → restless
  het bewind → the government
  spaak lopen → miss, fail
  zijn zinnen zetten op iets → be obsessed with something
  het krakeel → the bickering
  afbakenen → stake out, delimit
  de tribulatie → the tribulation
  het staatsburgerschap → the citizenship
  zuur opbreken → belching sour
  de gemoederen bedaren → the minds calm down

 • 01/13/2021 | read article

  bewouwen → look at
  snap → get it, understand
  het voornaamwoord → the pronoun
  onwenselijk → undesirable
  de richtsnoer → the guideline
  teweegbrengen → cause, trigger, effect
  in tweede aanleg → in the second instance
  aantoonbaar → demonstrably
  blijkbaar → obviously
  de loodgieter → the plumber
  clever → suitable
  voor iemand put away zijn → reserved / granted / granted to someone

 • 01/12/2021 | read article

  nauwkeurig → precise, exact
  de zeef → the sieve
  met z'n alle → (all) together
  desalniettemin → notwithstanding, nevertheless, nevertheless
  de smaakstof → the flavor
  brouwen → brew
  nabootsen → imitate, imitate
  doorgaans → usually
  weeïg → bad, disgusting
  roasted → roasted
  de wort → the wort
  het papje → the porridge
  het graan → the grain
  de hop → the hop
  de fermentatie → the fermentation
  achterblijven → stay behind
  het zeoliet → the zeolite
  opschalen → expand
  een resplendent vraag → an urgent question

 • 01/11/2021 | read article

  Blakamandey → Black's Day (in SR)
  de feydrasi → the federation (in SR)
  de srananman → the Surinamer (in SR)
  het lustrum → the fifth year, ± the five-year anniversary
  de beschaving → civilization
  iets overslaan → leave something out
  sober → simple, plain
  switwatra → ritual herbal bath (in SR)
  eenieder → everyone, everyone, everyone
  de tot slaaf gemaakte → the enslaved
  de heling → the healing, recovery
  de kruimel → the crumb
  achtergesteld → disadvantaged

 • 01/11/2021 | read article

  iets komt iemand duur te staan ​​→ something costs somebody dearly
  het vonnis → the judgment
  de jongere → the young person
  het prijskaartje → the cost
  de bewlaagde → the accused
  het nieuwsagentschap → the news agency
  het parket → the public prosecutor's office
  iemand aanpakken → take action against someone
  de meerderjarige → the adult
  dagvaarden → summons, summons to court
  de procureur → the authorized representative
  immoreel → immoral
  zich drawn → behave / behave

 • 01/11/2021 | read article

  de wolkenboog → the cloud arch
  het ijshaar → the hair ice
  vrij laag → quite low
  weerkaatsen → throw back, reflect
  de mistboog → the fog arch
  de rijp → the hoop
  bevriezen → freeze
  duwen → push

 • 01/09/2021 | read article

  boeiend → captivating
  de rechtszaak → the process, the court hearing
  smalen → sneer
  de bankruptcy speech → the plea
  fulmineren → romp, get excited
  de puist → the pimple
  de kies → the molar
  de ouwel → the wafer
  gewraakt → heavily criticized
  de uitbater → the operator
  schaars → rarely
  uit alle hoeken en gaten → from all corners and ends
  onderhoudend → entertaining, entertaining
  het nepnieuws → the fake news

 • 01/08/2021 | read article

  de nabestaande → the bereaved, the bereaved
  click → tell
  de lotgenoot → the fellow fate, the fellow fate
  de schepen → der, the alderman (in B)
  de terechtstelling → the execution
  de duiding → the explanation

 • 01/06/2021 | read article

  de kraamkamer → the breeding ground
  swing as an animal studio → swing trilling
  meesleuren → grind along
  vooroorlogs → pre-war
  niet zonder slag of stoot gaan → did not go smoothly
  op slag → on the spot, immediately
  van slag zijn → to be out of tune, to be confused
  ingetogenic → moderate
  de blaar → the bubble
  de dominee → the pastor, pastor (Protestant)